ĐĂNG KÝ DANH SÁCH THIẾU NHI

Lưu ý: Nhân viên kiểm tra kỹ rồi bấm ĐĂNG KÝ. Nếu nhân viên có từ 2 bé trở lên thì đăng ký từng bé 1 (mỗi lần đăng ký 1 bé)


  Đội:
  [doi Doi class:form-control placeholder "Vui lòng chọn!"]
  Nơi làm việc:
  [noilamviec Noi_Lam_Viec class:form-control placeholder "Vui lòng chọn!"]
  Mã NV - Họ và tên:
  [hoten Ho_Va_Ten class:form-control placeholder "Vui lòng chọn!"]
  Họ & tên của thiếu nhi:
  Ngày tháng năm sinh  Nhận tin tuyển dụng mỗi ngày

  Call Now Button